PZZEID

PZZEID
PZZEID
PZZEID
PZZEID
PZZEID

Stowarzyszenie Polski Związek na rzecz Zwierząt Egzotycznych i Domowych (PZZEiD) to organizacja, która działa na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt egzotycznych udomowionych. Stowarzyszenie zostało założone w celu promowania odpowiedzialnego traktowania i opieki nad zwierzętami, edukacji społecznej oraz wspierania właścicieli zwierząt w zakresie ich potrzeb i praw.
Jeśli znalazłeś jeża europejskiego, niżej podpowiadamy gdzie znajdziesz pomoc. Jeż europejskich nie jest zwierzęciem udomowionym. W wyjątkowych sytuacjach, możemy pomóc Ci znaleźć pomoc, doradzić. Jednakże nie specjalizujemy się w jeżach europejskich.

POBIERZ DEKLARACJĘ – dołącz do nas

AKTUALNOŚCI:

PZZEID

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was do udziału w Lubelskiej Wystawie i Targach Zoologicznych ZOOPARK, które odbędą się w dniach 17-18 lutego 2024 roku w Targach Lublin S.A.

ZOOPARK to wydarzenie, które gromadzi entuzjastów, pasjonatów oraz wszystkich, którzy kochają zwierzęta. Można tu spotkać przeróżne gatunki zwierząt – zarówno zwierzęta krajowe, jak i egzotyczne, poznać ich zwyczaje, a także dowiedzieć się, jak prawidłowo zadbać o wychowanie, pielęgnację i żywienie swojego pupila. Swoją wiedzą podzielą się osoby specjalizujące się w dziedzinach takich jak behawiorystyka zwierząt, weterynaria czy ekologia. Podczas wydarzenia będzie także możliwość spędzenia aktywnego czasu w strefie edukacyjno-animacyjnej, a dodatkowo będzie można znaleźć wszystkie artykuły i akcesoria dla swojego zwierzaka. Wizyta na ZOOPARKu to także doskonały pomysł na spędzenia czasu wolnego z rodziną i tworzenie rodzinnych wspomnień.

Szczegóły na stronie >>> https://zoopark.targi.lublin.pl/pl/Wydarzenie na FB >>> https://www.facebook.com/events/299297926422594 Bilety >>> https://bit.ly/bilety_zoo2024

3…2….1…

Szykujcie się na SHOW

ZooPark Lublin 17-18 luty 2024 Podczas Targów spotkacie wyjątkowe atrakcje:
Mistrz Przyspieszenia: Król/ Królowa Szaleńczych Ślimaków

ZGŁOSZENIA NA WYŚCIGI ŚLIMAKÓW AFRYKAŃSKICH w dniu 18/02/24 O TYTUŁ KRÓL/KRÓLOWA SZALEŃCZYCH ŚLIMAKÓW prosimy wysyłać na adres pzzeid@gmail.com z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wpisowe na pokrycie pucharów lub medali 10zł/ślimak. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 stycznia 2024


Z nami poznasz Echinops telfairi z Madagaskaru: Małe stworzenia, wielkie wrażenia! Sprawdź jak będą się prezentować podczas Europejskiej Wystawy Tenreczynków Jeżowatych

ZGŁOSZENIA NA EUROPEJSKĄ WYSTAWĘ TENRECZYNKÓW JEŻOWATYCH W DNIU 18/02/24 PRZYJMUJEMY DO 30 STYCZNIA. Wpisowe 15 zł/tenreczynek
Szczegóły Wydarzenia na profilu
FB z wymaganiami dotyczącymi zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres pzzeid@gmail.com


Odkryjesz piękno i różnorodność Afryki na Międzynarodowej Wystawie Afrojeży

Skorpiony na Targach: Ostrzeżenie – nasze są urocze i sympatyczne. Zapraszamy na wyjątkowe doznania. Skorpiony i karaczany będą gościnnie https://www.facebook.com/PokazyEdukacyjne


Głównymi celami Stowarzyszenia są:

  1. Ochrona zwierząt egzotycznych: Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony różnych gatunków zwierząt egzotycznych, takich jak gady, ssaki czy bezkręgowce.
  2. Popularyzacja wiedzy o zwierzętach: Stowarzyszenie prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, skierowaną do społeczeństwa. Organizuje szkolenia, prelekcje i warsztaty, mające na celu zwiększenie świadomości na temat odpowiedzialnego posiadania i opieki nad zwierzętami egzotycznymi i domowymi.
  3. Pomoc właścicielom zwierząt: PZZEiD wspiera właścicieli zwierząt, udzielając porad dotyczących opieki, żywienia, higieny i warunków utrzymania zwierząt domowych i egzotycznych. Stowarzyszenie podejmuje również działania mające na celu zapobieganie nieodpowiedzialnemu hodowli i handlowi zwierząt egzotycznych.

Polski Związek na rzecz Zwierząt Egzotycznych i Domowych

27-200 Starachowice, ul. Wrzosowa 79
KRS: 0000616649, NIP: 6642134461, REGON: 36445499200000 @ pzzeid@gmail.com ✆ 791225050
nr konta: 75109025900000000146725115

Jesteśmy kontynuacją Polskiego Stowarzyszenia Miłośników i Hodowców Pigmejskich Jeży Afrykańskich. Zrzeszamy osoby, które zajmują się m.in. terapią przy udziale zwierząt, pasjonatów, hodowców, lekarzy i studentów weterynarii.
Chcesz dołączyć do nas – złóż deklarację, przedstaw się i czekaj na e-mail.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Koszty działalności pokrywane są ze składek członkowskich, darowizn.

(◕‿◕) POMOC JEŻOM EUROPEJSKIM skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem zajmującym się pomocą dziko występującym zwierzętom. Ich wykaz można znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Żródło: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/uwaga-na-jeze
Możesz też zadzwonić do Straży Miejskiej 986
Pamiętaj jeże europejskie są pod częściową ochroną, tj. objęte prawną ochroną Państwa.STATUT
Polskiego Związku Na Rzecz Zwierząt Egzotycznych i Domowych
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: POLSKI ZWIĄZEK NA RZECZ ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH I DOMOWYCH w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
Siedzibą stowarzyszenia są Starachowice, ul. Wrzosowa 79
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
7. Celem Stowarzyszenia jest:
a) Propagowanie informacji na temat zwierząt egzotycznych i domowych.
b) Popularyzacja i kształtowanie postaw proekologicznych, sprzyjających ochronie zwierząt i ochronie dziedzictwa przyrodniczego jako naturalnego środowiska człowieka.
c) podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym jeżom pigmejskim oraz zwierzętom dzikim, w szczególności jeżom europejskim
d) Wymiana informacji i doświadczeń między członkami Stowarzyszenia.
e) Prowadzenie rejestracji pigmejskich jeży afrykańskich.
f) Współpraca i wymiana informacji z podobnymi organizacjami poza Polską.
g) Prowadzenie i wydawanie rodowodów genetycznych
8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) Udzielanie się na forach internetowych i grupach dyskusyjnych.
b) Reprezentowanie interesów pigmejskich jeży afrykańskich przed władzami i instytucjami w kraju. W szczególności współudział w tworzeniu bądź modyfikowaniu przepisów prawa dotyczących Pigmejskich jeży afrykańskich.
c) Prowadzenie poradnictwa.
d) Prowadzenie polskiej bazy danych pigmejskich jeży afrykańskich.
e) Prowadzenie domów tymczasowych dla jeży pigmejskich.
f) Opracowywanie ogólnopolskich norm hodowlanych jeży pigmejskich
g) Udzielanie informacji i wsparcia opiekunom jeży pigmejskich
h) Prowadzenie zajęć, warsztatów, prelekcji, odczytów, szkoleń i konferencji z zakresu edukacji humanitarnej i ekologicznej, we wszystkich typach szkół i przedszkoli, dla innych organizacji pozarządowych, a także dla osób prywatnych.
i) Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową
j) Współpracę z placówkami oświatowo-wychowawczymi.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych,
d) założycieli
11. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd na wniosek przynajmniej 1 członka Stowarzyszenia.
16. Członkiem założycielem Stowarzyszenie została osoba fizyczna będąca uczestnikiem zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
17. Członkowie założyciele i zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
18. Członkowie założyciele i zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
24. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
25. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie założyciele, członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
28. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
29. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
30. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
31. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest
jawne.
32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
33.
a) Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
b) Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnatrz jednoosobowo przez Prezesa, albo przez jedną osobę upoważnioną przez niego w danej sprawie, z wyłączeniem sytuacji określonych w ustępie 45 Statutu.
34. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz co najmniej dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
36. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
37. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
38. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób w tym przewodniczącego i jego zastępcy
39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
40. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
42. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
44. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
45.
a) Pozostałe Umowy i inne zobowiązania finansowe, oświadczenia woli, w szczególności w sprawach majątkowych do kwoty 2 000 zł może podpisywać jednoosobowo Prezes lub członek Zarządu upoważniony przez Prezesa w danej sprawie.
b) Pozostałe Umowy i inne zobowiązania finansowe, oświadczenia woli, w szczególności w sprawach majątkowych na kwoty powyżej 2 000 zł może podpisać dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu lub członek Zarządu upoważniony przez Prezesa w danej sprawie.
c) Umowy o założenie i prowadzenie konta bankowego może podpisywać jednoosobowo Prezes lub członek Zarządu upoważniony przez Prezesa w danej sprawie.
d) wykreślono
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
46. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.