馃憤Witaj, przybyszu!

Stowarzyszenie zosta艂o za艂o偶one w celu edukacji spo艂ecze艅stwa w zakresie opieki nad zwierz臋tami, organizowaniu Wystaw, wydawaniu Pedigree. Jeste艣my kontynuacj膮 Polskiego Stowarzyszenia Mi艂o艣nik贸w i Hodowc贸w Pigmejskich Je偶y Afryka艅skich.

馃憤Witaj, przybyszu!Poznaj nasze poszczeg贸lne sekcje: je偶e pigmejskie, lotopa艂anki, jaszczurki, 艣limaki afryka艅skie.

  • Zrzeszamy osoby, kt贸re zajmuj膮 si臋 m.in. terapi膮 przy udziale zwierz膮t, pasjonat贸w, hodowc贸w, lekarzy i student贸w weterynarii.
  • Chcesz do艂膮czy膰 do nas 鈥 z艂贸偶 deklaracj臋, przedstaw si臋 i czekaj na e-mail.
  • Stowarzyszenie nie prowadzi dzia艂alno艣ci gospodarczej. Koszty dzia艂alno艣ci pokrywane s膮 ze sk艂adek cz艂onkowskich, darowizn.
    Dzia艂alno艣膰 Stowarzyszenia koordynuje jego Prezes.
    Prowadzimy Domy Tymczasowe dla pigmejskich je偶y afryka艅skich.


STATUT
Polskiego Zwi膮zku Na Rzecz Zwierz膮t Egzotycznych i Domowych
ROZDZIA艁 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE
1. Stowarzyszenie nosi nazw臋: POLSKI ZWI膭ZEK NA RZECZ ZWIERZ膭T EGZOTYCZNYCH I DOMOWYCH w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem os贸b fizycznych.
Siedzib膮 stowarzyszenia s膮 Starachowice, ul. Wrzosowa 79
Terenem dzia艂ania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji cel贸w statutowych stowarzyszenie mo偶e dzia艂a膰 na terenie innych pa艅stw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawi膮zane na czas nieograniczony. Posiada osobowo艣膰 prawn膮.
Dzia艂a na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z p贸藕n. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie mo偶e nale偶e膰 do innych krajowych i mi臋dzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
6. Dzia艂alno艣膰 Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy spo艂ecznej cz艂onk贸w.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie mo偶e zatrudnia膰 pracownik贸w.
ROZDZIA艁 II
CELE I 艢RODKI DZIA艁ANIA
7. Celem Stowarzyszenia jest:
a) Propagowanie informacji na temat zwierz膮t egzotycznych i domowych.
b) Popularyzacja i kszta艂towanie postaw proekologicznych, sprzyjaj膮cych ochronie zwierz膮t i ochronie dziedzictwa przyrodniczego jako naturalnego 艣rodowiska cz艂owieka.
c) podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem dzia艂a艅 na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym je偶om pigmejskim oraz zwierz臋tom dzikim, w szczeg贸lno艣ci je偶om europejskim
d) Wymiana informacji i do艣wiadcze艅 mi臋dzy cz艂onkami Stowarzyszenia.
e) Prowadzenie rejestracji pigmejskich je偶y afryka艅skich.
f) Wsp贸艂praca i wymiana informacji z podobnymi organizacjami poza Polsk膮.
g) Prowadzenie i wydawanie rodowod贸w genetycznych
8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) Udzielanie si臋 na forach internetowych i grupach dyskusyjnych.
b) Reprezentowanie interes贸w pigmejskich je偶y afryka艅skich przed w艂adzami i instytucjami w kraju. W szczeg贸lno艣ci wsp贸艂udzia艂 w tworzeniu b膮d藕 modyfikowaniu przepis贸w prawa dotycz膮cych Pigmejskich je偶y afryka艅skich.
c) Prowadzenie poradnictwa.
d) Prowadzenie polskiej bazy danych pigmejskich je偶y afryka艅skich.
e) Prowadzenie dom贸w tymczasowych dla je偶y pigmejskich.
f) Opracowywanie og贸lnopolskich norm hodowlanych je偶y pigmejskich
g) Udzielanie informacji i wsparcia opiekunom je偶y pigmejskich
h) Prowadzenie zaj臋膰, warsztat贸w, prelekcji, odczyt贸w, szkole艅 i konferencji z zakresu edukacji humanitarnej i ekologicznej, we wszystkich typach szk贸艂 i przedszkoli, dla innych organizacji pozarz膮dowych, a tak偶e dla os贸b prywatnych.
i) Pozyskiwanie 艣rodk贸w finansowych na dzia艂alno艣膰 statutow膮
j) Wsp贸艂prac臋 z plac贸wkami o艣wiatowo-wychowawczymi.
ROZDZIA艁 III
CZ艁ONKOWIE 鈥 PRAWA I OBOWI膭ZKI
9. Cz艂onkami Stowarzyszenia mog膮 by膰 osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna mo偶e by膰
jedynie cz艂onkiem wspieraj膮cym Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie posiada cz艂onk贸w:
a) zwyczajnych,
b) wspieraj膮cych,
c) honorowych,
d) za艂o偶ycieli
11. Cz艂onkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia mo偶e by膰 ka偶da osoba fizyczna, kt贸ra:
a) z艂o偶y deklaracj臋 cz艂onkowsk膮 na pi艣mie,
b) przedstawi pozytywn膮 opini臋 dw贸ch cz艂onk贸w Stowarzyszenia.
12. Cz艂onkiem zwyczajnym staje si臋 po z艂o偶eniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwa艂y
Zarz膮du Stowarzyszenia.
13. Cz艂onkiem wspieraj膮cym Stowarzyszenie mo偶e zosta膰 osoba fizyczna i prawna
deklaruj膮ca pomoc finansow膮, rzeczow膮 lub merytoryczn膮 w realizacji cel贸w
Stowarzyszenia.
14. Cz艂onkiem wspieraj膮cym staje si臋 po z艂o偶eniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwa艂y
Zarz膮du.
15. Cz艂onkiem honorowym Stowarzyszenia mo偶e by膰 osoba fizyczna, kt贸ra wnios艂a wybitny
wk艂ad w dzia艂alno艣膰 i rozw贸j Stowarzyszenia.
Cz艂onkowie honorowi s膮 przyjmowani przez Zarz膮d na wniosek przynajmniej 1 cz艂onka Stowarzyszenia.
16. Cz艂onkiem za艂o偶ycielem Stowarzyszenie zosta艂a osoba fizyczna b臋d膮ca uczestnikiem zebrania za艂o偶ycielskiego Stowarzyszenia.
17. Cz艂onkowie za艂o偶yciele i zwyczajni maj膮 prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do w艂adz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, maj膮tku i wszelkich form dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia,
c) udzia艂u w zebraniach, wyk艂adach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zg艂aszania wniosk贸w co do dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia.
18. Cz艂onkowie za艂o偶yciele i zwyczajni maj膮 obowi膮zek:
a) brania udzia艂u w dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia i realizacji jego cel贸w,
b) przestrzegania statutu i uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia,
c) regularnego op艂acania sk艂adek.
19. Cz艂onkowie wspieraj膮cy i honorowi nie posiadaj膮 biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mog膮 jednak bra膰 udzia艂 z g艂osem doradczym w statutowych w艂adzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadaj膮 takie prawa jak cz艂onkowie zwyczajni.
20. Cz艂onek wspieraj膮cy ma obowi膮zek wywi膮zywania si臋 z zadeklarowanych 艣wiadcze艅,
przestrzegania statutu oraz uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia.
21. Cz艂onkowie honorowi s膮 zwolnieni ze sk艂adek cz艂onkowskich.
22. Utrata cz艂onkostwa nast臋puje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji z艂o偶onej na r臋ce Zarz膮du,
b) wykluczenia przez Zarz膮d:
鈥 z powodu 艂amania statutu i nieprzestrzegania uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia,
鈥 z powodu notorycznego nie brania udzia艂u w pracach Stowarzyszenia,
鈥 z powodu nie p艂acenia sk艂adek za okres p贸艂 roku,
鈥 na pisemny wniosek trzech cz艂onk贸w Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku s膮du,
d) 艣mierci cz艂onka oraz utraty osobowo艣ci prawnej przez osoby prawne.
23. Od uchwa艂y Zarz膮du w sprawie przyj臋cia w poczet cz艂onk贸w stowarzyszenia lub
pozbawienia cz艂onkostwa zainteresowanemu przys艂uguje odwo艂anie do Walnego
Zgromadzenia Cz艂onk贸w. Uchwa艂a walnego zgromadzenia cz艂onk贸w jest ostateczna.
ROZDZIA艁 IV
W艁ADZE STOWARZYSZENIA
24. W艂adzami Stowarzyszenia s膮:
a) Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w,
b) Zarz膮d,
c) Komisja Rewizyjna.
25. Kadencja w艂adz.
a) Kadencja wszystkich w艂adz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wyb贸r
odbywa si臋 w g艂osowaniu jawnym bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w
26. Uchwa艂y wszystkich w艂adz Stowarzyszenia zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w przy
obecno艣ci co najmniej po艂owy cz艂onk贸w uprawnionych do g艂osowani, chyba 偶e dalsze
postanowienia statutu stanowi膮 inaczej.
27. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w jest najwy偶sz膮 w艂adz膮 Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Cz艂onk贸w bior膮 udzia艂:
a) z g艂osem stanowi膮cym 鈥 cz艂onkowie za艂o偶yciele, cz艂onkowie zwyczajni
b) z g艂osem doradczym 鈥 cz艂onkowie wspieraj膮cy, honorowi oraz zaproszeni go艣cie.
28. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w mo偶e by膰 zwyczajne i nadzwyczajne.
29. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w zwyczajne jest zwo艂ywane raz na dwa lata przez Zarz膮d
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarz膮d podaje do wiadomo艣ci wszystkich
cz艂onk贸w co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
30. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w nadzwyczajne mo偶e si臋 odby膰 w ka偶dym czasie. Jest
zwo艂ywane przez Zarz膮d z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 og贸lnej liczby cz艂onk贸w zwyczajnych Stowarzyszenia.
31. Uchwa艂y Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadaj膮 bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮
g艂os贸w w obecno艣ci przynajmniej po艂owy og贸lnej liczby cz艂onk贸w. G艂osowanie jest
jawne.
32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale偶膮:
a) okre艣lenie g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂ania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wyb贸r i odwo艂ywanie wszystkich w艂adz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarz膮dowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci Zarz膮du i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie bud偶etu,
g) uchwalanie wysoko艣ci sk艂adek cz艂onkowskich oraz wszystkich innych 艣wiadcze艅 na
rzecz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda艅 w艂adz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosk贸w i postulat贸w zg艂oszonych przez cz艂onk贸w Stowarzyszenia
lub jego w艂adze,
k) rozpatrywanie odwo艂a艅 od uchwa艂 Zarz膮du,
l) podejmowanie uchwa艂y o rozwi膮zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj膮tku,
m) podejmowanie uchwa艂 w ka偶dej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrze偶onych do kompetencji innych w艂adz stowarzyszenia.
33.
a) Zarz膮d jest powo艂any do kierowania ca艂膮 dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia zgodnie z uchwa艂ami Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w.
b) Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnatrz jednoosobowo przez Prezesa, albo przez jedn膮 osob臋 upowa偶nion膮 przez niego w danej sprawie, z wy艂膮czeniem sytuacji okre艣lonych w ust臋pie 45 Statutu.
34. Zarz膮d sk艂ada si臋 z 3 do 7 os贸b w tym prezesa oraz co najmniej dw贸ch wiceprezes贸w. Prezesa i wiceprezes贸w wybiera Zarz膮d spo艣r贸d swoich cz艂onk贸w.
35. Posiedzenia Zarz膮du odbywaj膮 si臋 w miar臋 potrzeb, nie rzadziej jednak ni偶 raz na dwa miesi膮ce. Posiedzenia Zarz膮du zwo艂uje prezes.
36. Do kompetencji Zarz膮du nale偶膮:
a) realizacja cel贸w Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwa艂 Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w,
c) sporz膮dzanie plan贸w pracy i bud偶etu,
d) sprawowanie zarz膮du nad maj膮tkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwa艂 o nabywaniu, zbywaniu lub obci膮偶aniu maj膮tku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn膮trz,
g) zwo艂ywanie Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w,
h) przyjmowanie i skre艣lanie cz艂onk贸w.
i) podejmowanie uchwa艂 w sprawie przyj臋cia cz艂onka honorowego,
37. Komisja Rewizyjna powo艂ywana jest do sprawowania kontroli nad dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia.
38. Komisja Rewizyjna sk艂ada si臋 z 2 do 5 os贸b w tym przewodnicz膮cego i jego zast臋pcy
39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale偶y:
a) kontrolowanie dzia艂alno艣ci Zarz膮du,
b) sk艂adanie wniosk贸w z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Cz艂onk贸w,
c) prawo wyst膮pienia z wnioskiem o zwo艂anie Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w oraz zebrania Zarz膮du,
d) sk艂adanie wniosk贸w o absolutorium dla w艂adz Stowarzyszenia,
e) sk艂adanie sprawozda艅 ze swojej dzia艂alno艣ci na Walnym Zgromadzeniu Cz艂onk贸w.
40. W razie, gdy sk艂ad w艂adz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupe艂nienie ich sk艂adu mo偶e nast膮pi膰 w drodze kooptacji, kt贸rej dokonuj膮 pozostali
cz艂onkowie organu, kt贸ry uleg艂 zmniejszeniu. W tym trybie mo偶na powo艂a膰 nie wi臋cej ni偶
po艂ow臋 sk艂adu organu.
ROZDZIA艁 V
MAJ膭TEK I FUNDUSZE
41. Maj膮tek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze sk艂adek cz艂onkowskich,
b) darowizn, spadk贸w, zapis贸w,
c) dotacji i ofiarno艣ci publicznej.
42. Wszelkie 艣rodki pieni臋偶ne mog膮 by膰 przechowywane wy艂膮cznie na koncie
Stowarzyszenia.
43. Stowarzyszenie prowadzi gospodark臋 finansow膮 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.
44. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obci膮偶ania maj膮tku Stowarzyszenia podejmuje
Zarz膮d.
45.
a) Pozosta艂e Umowy i inne zobowi膮zania finansowe, o艣wiadczenia woli, w szczeg贸lno艣ci w sprawach maj膮tkowych do kwoty 2 000 z艂 mo偶e podpisywa膰 jednoosobowo Prezes lub cz艂onek Zarz膮du upowa偶niony przez Prezesa w danej sprawie.
b) Pozosta艂e Umowy i inne zobowi膮zania finansowe, o艣wiadczenia woli, w szczeg贸lno艣ci w sprawach maj膮tkowych na kwoty powy偶ej 2 000 z艂 mo偶e podpisa膰 dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du dzia艂aj膮cych 艂膮cznie, w tym Prezes Zarz膮du lub cz艂onek Zarz膮du upowa偶niony przez Prezesa w danej sprawie.
c) Umowy o za艂o偶enie i prowadzenie konta bankowego mo偶e podpisywa膰 jednoosobowo Prezes lub cz艂onek Zarz膮du upowa偶niony przez Prezesa w danej sprawie. 
d) wykre艣lono
ROZDZIA艁 VI
POSTANOWIENIA KO艃COWE
46. Uchwa艂臋 w sprawie zmiany statutu oraz uchwa艂臋 o rozwi膮zaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w kwalifikowan膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w 鈥 (2/3),
przy obecno艣ci co najmniej po艂owy uprawnionych do g艂osowania.
47. Podejmuj膮c uchwa艂臋 o rozwi膮zaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w
okre艣la spos贸b jego likwidacji oraz przeznaczenie maj膮tku Stowarzyszenia.
48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maj膮 przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.